Ondernemingsgegevens

Miss Mimi online shop
Sandy De Coninck
Kortrijksestraat 18
8860 Lendelede
info@missmimi.be
0483/505120
BE 0684 510 885

Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Miss Mimi, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te Kortrijksestraat 18, 8860 Lendelede, BTW BE 0684 510 885 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Miss Mimi moet de Klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Miss Mimi aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Miss Mimi niet. Miss Mimi is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Miss Mimi is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via info@missmimi.be
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken. Miss Mimi kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: Online aankopen
Bestellen op Miss Mimi gaat als volgt:
• Je kiest je favoriete artikelen en plaatst die in je winkelmandje. Via het linkermenu kan je gemakkelijk door de verschillende productcategorieën navigeren om snel te vinden wat je zoekt.
• Klik bij het afronden van je bestelling op ‘Winkelmandje’ en volg alle stappen.
• Vul je persoonlijke gegevens in of log in.
• Leveringen gebeuren met Bpost aan je thuisadres of met Bpost of DPD in een afhaalpunt.
• Kies je betaalwijze.
• Vink aan dat je alle voorwaarden gelezen hebt.
• Zend je bestelling door.
Na afloop krijg je een bevestigingsmail van de winkel.
Heb je een vraag of probleem? Contacteer info@missmimi.be

De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
• via bancontact
• via IDeal
• vooraf overmaken
• betalen bij afhalen

Miss Mimi is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst
Alle artikelen worden geleverd via Bpost.
Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België of Nederland.
Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Normaal duurt het ongeveer 4 dagen voor de artikelen geleverd worden.
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan info@missmimi.be
Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Miss Mimi was geboden.
Www.missmimi.be stelt zich niet aansprakelijk in het geval de leveringstermijn langer wordt door toedoen van Bpost, evenmin als voor het verlies van de bestelde artikelen of bij een staking. De vervoersrisico’s zijn voor rekening van de koper, die binnen drie (3) werkdagen te rekenen vanaf de leveringsdatum een met redenen omkleed bezwaarschrift bij Bpost moet indienen. Overigens wordt uitdrukkelijk bepaald dat de eigendom van de bestelde artikelen uitsluitend op de koper overgaat na de algehele betaling van het totale factuurbedrag, met de leveringskosten inbegrepen. Alle andere risico’s van verlies van en schade aan de artikelen worden overgedragen aan de koper bij levering.


Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Miss Mimi.
De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Miss Mimi te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Miss Mimi.
De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen van zodra het pakje geleverd werd.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, kan de Klant info@missmimi.be via een mail op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De klant kan de artikelen binnen de 14 kalenderdagen terug sturen. Voor een retour moet iedere keer het orderdocument meegestuurd worden. Een retour moet altijd via een mail naar info@missmimi.be aangemeld worden. Retours worden zelf betaald door de klant. Je kan het eenvoudigst retouren via BPost met deze link: https://www.bpost.be/site/nl/verzenden/pakjes-verzenden. Zo kan je een pakket het goedkoopst retourneren. Pakketjes mogen terug gestuurd worden naar het BPost punt in de Rozebeekstraat 14 8860 Lendelede. Zo kan je het goedkoopst retourneren. Vergeet niet de mail info@missmimi.be te vermelden bij het versturen van je pakketje.
Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.
De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Miss Mimi zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.
Indien de Klant de overeenkomst volledig herroept, zal Miss Mimi alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Miss Mimi de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Miss Mimi wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.
Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Miss Mimi geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.
Miss Mimi betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.
Retours binnen de wettelijke termijn van 14 dagen worden terug betaald via de gekozen betaalwijze. Retours buiten de wettelijke retourtermijn krijgen een tegoedbon.
Let op: retours binnen een geldende koppelverkoop verliezen de korting indien slechts 1 artikel over blijft. Dit is wettelijk zo bepaald.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de info@missmimi.be en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Miss Mimi, Kortrijksestraat 18, 8860 Lendelede.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant info@missmimi.be zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
De klantendienst van Miss Mimi is bereikbaar op het telefoonnummer +32 483505120, via e-mail op info@missmimi.be Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Miss Mimi beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt Miss Mimi zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Miss Mimi respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.
De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: verzenden en verwerken bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.
In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot info@missmimi.be.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Miss Mimi heeft dus geen toegang tot uw paswoord.
Miss Mimi houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.
Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op info@missmimi.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen `cookies` op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Miss Mimi om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.
De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 Miss Mimi | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel